SIEDZIBA

Kontakt

WERSJĘ PIERWOTNĄ "STUDIÓW WSCHODNIOEUROPEJSKICH" STANOWI WERSJA ONLINE

Wydawca


ISSN 2450-0267

Informacje dla autorów

TEKSTY PRZYJMOWANE DO DRUKU W „STUDIACH WSCHODNIOEUROPEJSKICH” MUSZĄ SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA I WYMOGI ORAZ BYĆ ZGODNE Z ZASADAMI REDAKCYJNYMI CZASOPISMA.

KRYTERIA WSTĘPNE: 

 • zgodność podjętej tematyki z profilem pisma
 • wartość merytoryczna
 • poprawność stylistyczna i językowa
 • spełnienie kryteriów formalnych i zgodność z wymogami redakcyjnymi
 • wypełnienie i przesłanie wraz z tekstem podpisanego oświadczenia (skanu oświadczenia) o udzieleniu licencji na wykorzystanie praw autorskich oraz publikacje tekstu w wersji elektronicznej czasopisma, a także deklaracje ghostwriting i guestauthorship.

Zasady redakcyjne

WYMOGI FORMALNE:

1. W półroczniku publikowane są teksty o objętości od 0,5 do jednego arkusza wydawniczego (około 20 000–40 000 znaków ze spacjami i bibliografią). 

2. Pliki z artykułami należy przesyłać na adres mailowy redakcji w edytorze tekstowym WORD w formacie doc lub docx 

3. Ilustracje i elementy graficzne wykorzystane w tekście należy przesłać do redakcji w odrębnym pliku, w formacie JPG. 

4. Na stronie pierwszej należy umieścić następujące informacje (czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5, marginesy 2,5):

 • stopień lub tytuł naukowy autora, krótką (do 70 słów) notkę biograficzną, adres mailowy, numer telefonu;
 • tytuł artykułu w języku angielskim;
 • streszczenie artykułu w języku angielskim (maksymalnie 150 słów). Streszczenie nie powinno być wprowadzeniem do artykułu, ale zawierać informacje o: problemie badawczym, zastosowanych metodach badawczych, ustalenia lub wnioski badawcze;
 • słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 7);
 • tytuł w języku polskim;
 • streszczenie w języku polskim (jak wyżej);
 • słowa kluczowe w języku polskim (jak wyżej):

5. Tekst artykułu rozpoczyna się na stronie 2 i powinien być sformatowany następująco:

 • imię i nazwisko Autora, pod nazwiskiem afiliacja autora (czcionka Times New Roman 12 pkt., kursywa, wyrównanie do lewej);
 • tytuł (czcionka Times New Roman 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany);
 • śródtytuły: maksymalnie dwa poziomy śródtytułów: śródtytuł pierwszego poziomu - czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany; śródtytuł drugiego poziomu - czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewej);
 • tekst artykułu i bibliografia: czcionka Times New Roman 12 pkt., 1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5.

bibliografia, umieszczona na końcu artykułu.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Maszynopis przesłany do Redakcji jest traktowany przez Redakcję i Wydawcę jako utwór oryginalny, do którego Autor dysponuje pełnią praw. Jeśli Autor utworu opublikował go przed nadesłaniem do „Studiów Wschodnioeuropejskich”, musi opatrzyć tekst stosownym przypisem, zawierającym informację o miejscu i czasie publikacji.

2. Wszystkie teksty pozytywnie ocenione przez Redakcje podlegają recenzji wydawniczej na zasadach obowiązujących czasopisma naukowe. Szczegółowy opis procedury recenzowania tekstów dostępny jest w zakładce Zasady recenzowania.

3. Redakcja przekazuje Autorowi informacje o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu w ciągu 6 miesięcy od jego otrzymania.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów. Po opracowaniu redakcyjnym tekst jest przesyłany na podany przez autora adres poczty elektronicznej do zatwierdzenia. Brak odpowiedzi we wskazanym przez Redakcje terminie jest traktowany jako akceptacja zmian redakcyjnych. 

5. Redakcja nie zwraca tekstów nadesłanych, które nie ukazały się w „Studiach Wschodnioeuropejskich”, jeśli nie były wcześniej zamówione. 

TEKSTY NADESŁANE DO REDAKCJI SĄ OSTATECZNĄ WERSJĄ ARTYKUŁU.